OTIUM ORDENEN
Blev stiftet den 16. maj 1912 på grundlogen »Zenith«’s 50. møde som centralorganisation for alle loger indenfor O. O. og fik benævnelsen:

»RIGSLOGEN«
Der oprettedes vedtægter for samme, hvorefter Rigslogen er højeste myndighed, hvorunder alle logerne sorterer.
Rigslogen består for tiden af følgende 4 loger:
Nr. 1. »Zenith« Aarhus
Stiftet den 13. april 1911.
Nr. 2. »Nadir« Aarhus,
stiftet den 18. oktober 1925
Nr. 3. »Orion« Horsens
stiftet den 18. november 1934
Nr. 7. »Neptun« Vejle
stiftet den 5. november 1989

HVORFOR EN »HEMMELIG ORDEN«?
Historisk har Ordenen sin oprindelse i tidligere århundreders utrygge tider. Dens udspring skal søges i sammenslutninger af ikke faglærte arbejdere ved Middelalderens store kirkebyggerier, hvor formålet var at yde medlemmerne gensidig hjælp ved sygdom, arbejdsløshed, forfølgelse og ved forsørgelse af enker og børn.

De utrygge forhold dengang gjorde, at sammenslutninger måtte være hemmelige, hvorfor man benyttede sig af særlige pasord og tegn for at sikre, at man kunne mødes uden indblanding af fremmede.

De fra ældre tid bevarede pasord, tegn og symboler, som indgår i gradsritualerne, holdes hemmelige, fordi de løsrevet fra deres sammenhæng, kan give anledning til misforståelser. Udenforstående har ingen forudsætninger for at forstå Ordenens skikke og ceremonier, fordi de må opleves som en helhed. Derfor har medlemmerne tavshedspligt.

Det rituelle arbejde forudsætter alvor og respekt for dets ophøjede indhold.

HEMMELIGE BRODERSKABER
Menneskenes trang og behov til at forene sig og slutte sig sammen i fortrolige broderskaber af mere eller mindre lukket karakter er urgammel (helt tilbage til år 1350 før Kristus).

Det har stort set altid haft samme formål, nemlig at styrke brødrene indbyrdes gennem fælles stræben efter at udvikle sig, og gennem broderskab og venskab at opbygge et værn for dem, der står den enkelte broder nær. Der vil da kunne tilbringes mangen en herlig stund sammen i hinandens selskab.

HVAD ER LOGE?
Ordet loge betyder »aflukke«. Hos os betegner det tillige den kreds af brødre, som hører til logen.

Logen er brødrenes ståsted, ud fra hvilket de arbejder for Ordenens formål.

HVAD FOREGÅR I LOGEN?
Logerne holder møde på faste ugedage een gang om ugen, for »NADIR’s« vedkommende mandag.

Møderne er normalt indstillet i sommerperioden.

Et møde består af en fast ritualbundet del og et friere selskabeligt samvær. Begge dele er en vigtig del af en logeaften.

HVAD KOSTER DET?
Kontingentet varierer fra loge til loge. Den enkelte loge og dens brødre vil kunne oplyse om kontingent og gebyr ved tildeling af ordenens grader. Møderne finder sted om aftenen og afsluttes med et let brodermåltid, hvori deltagelse er frivillig, men hvor fortæringen betales ud over kontingentet, men igen:

Den selskabelige del af mødet er en vigtig del af en logeaften.

HVAD VIL »GRADER« SIGE?
Det overordnede formål er, at give brødrene en etisk belæring som rettesnor for den enkeltes liv.

Dette sker trinvis fra 1′ grad (optagelsesgraden) og derefter med forskellige intervaller over 2′ grad, 3′ grad for til sidst at slutte med 4′ grad (Rigslogegraden).

HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET?
OTIUM-Ordenens loger er ikke foreninger, hvor man kan søge om medlemskab. Logebrødrene kan — efter forudgående godkendelse i logen — indstille mænd, som man mener, har den rette baggrund for optagelse.

Optagelsen er en meget højtidelig handling, som vil bevares i erindringen i mange år.

ORDENENS FORMÅL
OTIUM-Ordenen er et broderskab, der i dyb forståelse af vanskeligheden for det enkelte menneske i livets forskellige foreteelser optager enhver brav og hæderlig mand (som er fyldt 25 år), og som i kritiske tider træder hjælpende til med råd og dåd.

Besøge de syge og være dem til trøst og lise, begrave sine døde og være de efterladte til virksom bistand og støtte, hjælpe og vejlede afdøde brødres enker og børnene ved deres opdragelse til de når skelsår og alder.

OTIUM-Ordenen har et indadvendt sigte, dvs. at man fortrinsvis beskæftiger sig med brødrene og deres pårørende.

ANDRE OPGAVER
Siden OTIUM-Ordenens stiftelse i 1912 har samfundet udviklet sig på en måde, der har mindsket behovet for økonomisk bistand.

Vor vigtigste og fornemste opgave i dag er at være et samlingssted — et fristed og hvilested, hvor mænd i alle aldre mødes, og ved fælles humanitær indsats udvikler forståelse og tolerance, og ikke mindst dyrker venskab og kammeratskab med ligesindede på tværs af hverdagens grænser.

For at fremme kontakten med brødrenes hustruer og børn afholdes en række arrangementer for brødrene med familie (Sommerudflugt, Bowling, Bankospil, Julefest m.m.).

HVAD ER KRITERIET?
Til et forslag om optagelse i logen »NADIR« vurderer logen kandidaten med hensyntagen til følgende punkter:
A) Familiens accept til optagelse i logen.
B) Personens almene omdømme.
C) Lovlydighed.
D) Personens formåen til betaling af omkostningerne ved medlemskabet.
E) Personens motiv til optagelse.

OTIUM-Ordenen har intet religiøst sigte og er upolitisk, så religiøs eller politisk holdning er ikke nogen hindring for optagelse.

Har denne kortfattede orientering interesseret Dem — og ønsker De at få yderligere oplysninger om OTIUM-Ordenen, så er der sikkert i Deres bekendtskabskreds et medlem af Ordenen, som vil fortælle Dem mere.