Ceremonimester

Du lover herved, som den af Logen valgte Ceremonimester, at du nøje vil iagttage de pligter, besiddelsen af dette embede pålægger dig.

Du lover, at du vil fremme de sager, der forelægges dig.

Du lover at være den til bistand, der søger dig for at få råd og vejledning.

Du lover at fremme alt, hvad der kan tjene Otium Ordenen og denne loge til bedste.

Du lover at være retfærdig og upartisk i alle dine handlinger og bedømmelser.

Du skal være ansvarlig for alt og alle.

Vice Ceremonimester

Du skal modtage og besvare hilsener, være ansvarlig for, at vagt og tilsyn med forværelset fungerer i nøje overensstemmelse med ritualets forskrifter.

Du skal indføre nye kandidater, samt bekræfte deres underskrift.

Du skal indføre logens jubilarer.

Du skal, såfremt Ceremonimester eller Mester er fraværende, indtage den ledige plads ved pågældende møde.

Du skal sørge for, at Rådspladserne ved møderne er besat, hvis der er fravær.

Mester

Du skal lede Logens forhandlinger, og, når drøftelserne af de til behandling værende sager er tilendebragt at lade disse gå til afstemning.

Du skal påse, at alle ceremonier under mødet nøje overholdes i alle enkeltheder.

Du skal sørge for, at logesalen er i orden inden logemødet.

Du skal sørge for, at Marskallerne udfører deres arbejde, herunder vedligeholdelse af opstillede effekter.

Du skal oplæse alle fremsendte breve til logen.

Du skal sørge for, at DAGBOGEN altid er à jourført og oplæse mærkedage i den for den kommende uge frem til næst kommende logemøde.

 Arkivmester

Det er din pligt at føre en nøjagtig protokol over alle beslutninger og vedtagelser inden for Logen, såvel med almindelige, som gradsmøder.

Du skal føre protokol over Rådets vedtagelser og i det hele taget udføre sådanne, skriftlige arbejder, som Ceremonimester måtte pålægge dig.

Du skal fremsende alt, hvad der skal lægges ud på Logens hjemmeside, til den ansvarlige for hjemmesiden.

HUSKELISTE er vedlagt.

Alle udsendte invitationer SKAL, så vidt muligt, være fremmede loger i hænde 2 mødeaftener før.

Huskeliste for arkivmestre

½ års rapport:
Skal sendes til rigsskatmester, første ½ år lige inden sommerferien, andet ½ års rapport lige efter juleafslutningen.

Dødsfald:
Skal meddeles til rigsskatmester, samt rigsceremonimester.

Rigslogemøder:
Tilmelding til morgencomplet.
Repræsentantlister.
Nye grads brødre.
Skal meddeles til rigsskatmester.

Nedsættelser:
Skal meddeles rigsskatmester, samt rigsceremonimester.

Runde dage m.m.: 
Skal meddeles til rigsvicearkivmester.

Lommebøger:
Rettelser skal meddeles til rigsarkivmester.

Skatmester

Logens pengesager er dig betroet.

Du skal modtage alle pengemidler, der skal ind i Logens kasse.

Du skal foretage alle Logens udbetalinger, når de er anvist af Ceremonimester, samt foretage alle henlæggelser.

Du skal føre et nøjagtigt regnskab over samtlige regnskabsbøger med bilag, samt kontantbeholdninger og deposita, og disse skal være til eftersyn for Ceremonimester, Rådet, samt de af Logen valgte Revisorer.

Regnskabet skal revideres og fremlægges i Logen INDEN UDGANGEN AF FEBRUAR MÅNED.

Vice Arkivmester

Du skal tilskrive brødrene, når der skal udgå meddelelser fra logen.

Du skal føre en nøjagtig fortegnelse over fremmødte brødre.* 

Du skal, såfremt Arkivmester er fraværende, indtage den ledige plads ved pågældende møde.

I øvrigt ordnes alt, forekommende arbejde, evt. i samråd med C.M. eller A.M.

Sørge for fødselsdagshilsener, samt Logens opmærksomhed ved festdage og dødsfald.

Sørge for meddelelser til vore enker fra Logen.

Alle udsendte invitationer SKAL, så vidt muligt, være brødre og evt. enker i hænde senest 14 dage før.

* Du skal føre en nøjagtig broderfortegnelse og afgive rapport til logen hvert kvartal.

Vice Skatmester                          

Det er din pligt at modtage måneds-, grads- og optagelsesafgifter.

Indtægterne skal afleveres til logens skatmester.

Du skal påse, at månedsafgiften betales rettidigt, og afgive beretning om evt. restancer ved Rådsmødet.

Du skal sende rykkere til brødrene ved restance.

Du skal, såfremt Skatmester er fraværende, indtage den ledige plads ved pågældende møde.

Ydervagt

Du skal bevogte dørene, så ingen uvedkommende kan få adgang, og jeg pålægger dig, med største omhu, at passe denne opgave. Lad altid en nøje undersøgelse gå forud for din melding om indladelse. Vær altid, som en sand vogter: Årvågen på din plads.

Indervagt

Du skal bevogte dørene, så ingen uvedkommende kan få adgang, og jeg pålægger dig, med største omhu, at passe denne opgave. Lad altid en nøje undersøgelse gå forud for din melding om indladelse. Vær altid, som en sand vogter: Årvågen på din plads.

1. Marskal

Du skal, tillige med 2. Marskal, drage omsorg for, at alt i rette tid er rede til afholdelse af logemøderne.

Det er din pligt, sammen med 2. Marskal, ved mødets åbning, at afkræve brødrene pasord og kendetegn og bekræfte, at alle tilstedeværende er berettiget til at overvære mødet.

2. Marskal

Du skal, tillige med 1. Marskal, drage omsorg for, at alt i rette tid er rede til afholdelse af logemøderne.

Det er din pligt, sammen med 1. Marskal, ved mødets åbning at afkræve brødrene pasord og kendetegn og bekræfte, at alle tilstedeværende er berettigede til at overvære mødet. Du skal, i alle henseender, være til tjeneste for den præciderende embedsmand, samt efter mødet, tillige med 1. Marskal, indsamle alle effekter og anbringe dem på deres opbevaringssted.